Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sober & Stoer wonen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sober & Stoer wonen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sober & Stoer wonen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
 Alle aanbiedingen van Sober & Stoer wonen zijn vrijblijvend en Sober & Stoer wonen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sober & Stoer wonen. Sober & Stoer wonen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sober & Stoer wonen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Vanuit onze opslag worden ook regelmatig artikelen verkocht. Het is mogelijk dat een door u gekocht artikel uit de webwinkel kort  daarvoor is verkocht aan een andere klant en derhalve niet meer leverbaar is. Hoe vervelend dan ook, helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Uiteraard storten wij uw betaling direct terug op uw rekening!

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1
 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, of vooruitbetaling . Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sober & Stoer wonen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sober & Stoer wonen bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sober & Stoer wonen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sober & Stoer wonen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sober & Stoer wonen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sober & Stoer wonen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Sober & Stoer wonen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sober & Stoer wonen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sober & Stoer wonen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sober & Stoer wonen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sober & Stoer wonen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (14) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sober & Stoer wonen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien  kalenderdagen na aflevering aan Sober & Stoer wonen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening zijn.7.4 Wij proberen de maten van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een geringe afwijking ontstaan. Sober & Stoer wonen is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 5% van de totale afmetingen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Sober & Stoer wonen producten aan de afnemer levert, is Sober & Stoer wonen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sober & Stoer wonen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Sober & Stoer wonen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sober & Stoer wonen in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sober & Stoer wonen, dan wel tussen Sober & Stoer wonen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sober & Stoer wonen, is Sober & Stoer wonen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sober & Stoer wonen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sober & Stoer wonen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sober & Stoer wonen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sober & Stoer wonen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Sober & Stoer wonen schriftelijk opgave doet van een adres, is Sober & Stoer wonen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sober & Stoer wonen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Sober & Stoer wonen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sober & Stoer wonen deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sober & Stoer wonen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sober & Stoer wonen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Sober & Stoer wonen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Sober & Stoer wonen probeert de in de fysieke winkel verkochte en vaak unieke artikelen zo spoedig mogelijk van de website te verwijderen. Toch kan het in de praktijk voorkomen dat een door u besteld artikel in de webwinkel zojuist in de fysieke winkel verkocht is.. Uiteraard zullen wij u dat per omgaande melden en eveneens per omgaande het door u betaalde bedrag terugstorten op uw rekeningnummer.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.